IMPORTANT pentru clarificarea tulburărilor actuale: Sfântul Maxim Marturisitorul si cele două caterisiri, dinăuntru și din afară

Să avem grijă să nu cădem în înșelarea hulitorilor „traditionaliști” care au reabilitat pseudo-teologia papistașă a rugăciunii la episcop, comportându-se precum „noroadele neînvățate”. Din cauza balaurului neștiinței care a pus stăpânire pe noi toți în acest veac, foarte mulți au căzut lesne în înșelarea subtilă de a crede că episcopul sfințește Tainele și că aceste Taine se identifică cu el. Cei care susțin această teorie dau mâna cu iconoclastii, monofiziții si monoteliții (care se credeau tradiționaliști, acriviști, super-corecți) și schimbă eclesiologia Bisericii dupa mintea lor întunecată de viclenii arhiconi care îi atacă din dreapta!

Să nu schimbăm învățătura Bisericii după mintea noastră și să nu ne apucăm să teologhisim, contrazicând modul în care a acționat Biserica de veacuri.

..

Actele Proceselor și interogatoriilor Sfântului Maxim Mărturisitorul și a ucenicilor lui

– Eu n-am o dogmă proprie, ci pe cea comună a Bisericii universale. Fiindcă n-am lansat vreo expresie ca să fie numită dogma mea proprie.

Iar după relatare i-au spus:

– Nu eşti în comuniune cu scaunul Constantinopolului?

– Nu sunt în comuniune cu el, a zis el.

– Din ce cauză nu eşti în comuniune cu el? au zis ei.

          Iar el a răspuns:

          – Pentru că prin cele nouă Capitole (puncte) de unire întocmite la Alexandria (în iunie 633) şi prin Ekthesis-ul întocmit în acest oraş de Serghie (638) ca şi prin Typos-ul edictat în continuare aici în anul al 6-lea al indicţiei (în 647-648), acesta a respins cele patru Sfinte Sinoade Ecumenice; şi pentru că pe cele ce le-au dogmatizat prin Ekthesis le-au abrogat prin Typos depunându-se din treaptă (caterisindu-se) pe ei înşişi de tot atâtea ori.

Prin urmare, cei osândiţi de ei înşişi şi de către cei din Roma şi caterisiţi, pe lângă aceasta şi de Sinodul care a avut loc aici în anul al 8-lea al indicţiei (Sinodul Lateran, în 649), ce fel de liturghie (μυσταγωγίαν) vor mai săvârşi sau ce fel de Duh se va pogorî asupra celor săvârşite de unii ca aceştia? 

Fragment din Nota la Canonul 28 Apostolic:

„Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.” … Că cela ce cu dreptate s-a caterisit, şi dinlăuntru de sine-şi pentru nevrednicia sa, şi din afară de la sobor, a pierdut lucrarea preoţiei.”

Tainele aparțin întregii Biserici. și sunt sfințite de Însuși Dumnezeu.

„Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare.”


(Iacov 1,17)


Iată două pilde, din Limonariu și din Proloage, care ne arată că Biserica nu este clericalistă și episcopo-centrică, episcopul și preotul nu se identifică cu Tainele, acestea sunt sfințite de Însuși Hristos-Dumnezeu și Sfinții Îngeri slujesc în locul preoților nevrednici!

http://scribd.com/document/269123630/Limonariu/

Pag. 29 
CAPITOLUL 25 DESPRE FRATELE DIN MÂNĂSTIREA HOZEVA
Avva Grigore, care a fost soldat înainte de-a se călugări, ne povestea: În chilia Hozeva era un frate care învăța slujba sfintei Proscomidii. Într-o zi a fost trimis să aducă prescuri. În drum spre mânăstire a rostit slujba sfintei Proscomidii după toată rânduiala. Diaconii au luat prescurile și le-au pus pe disc în sfântul altar spre a le proscomedi avva Ioan, supranumit Hozevitul, pe atunci preot, care mai târziu a ajuns episcop al Cezareii Palestinei. Pe când slujea însă, n-a văzut ca de obicei pogorârea Duhului Sfânt, s-a dus în diaconion aruncându-se cu plânsete cu fața la pământ. Și i s-a arătat îngerul Domnului spunându-i că fratele, pe când aducea prescurile, a rostit pe drum sfânta Slujbă și au fost sfințite, așa că ele sunt desăvârșite. Și de atunci a dat poruncă bătrânul ca nimeni, dacă nu-i hirotonit să nu mai învețe pe de rost slujba sfintei Proscomidii și nici să n-o rostească la întâmplare, în orice vreme, în afara de altar.

http://www.invataturiortodoxe.ro/vietile-sfintilor/proloagele.html 

5 ianuarie

Întru această zi, cuvânt ca să nu osândim pe nimeni. În zilele împăraților Leon şi Alexandru (886-912) un domn oarecare din Peloponez a cumpărat un copil, tătar de neam, şi l-a dat pe el preotului, ce-i slujea în biserica din casa lui, să-l crească şi să-l înveŃe carte. Iar, după ce se deprinsese, copilul slujea preotului la trebuinŃa lui. Şi când era el de doisprezece ani, l-a întrebat pe el stăpânul lui: „Oare tătarii creştini sunt?”. Şi i-a răspuns lui: „Ba nu, stăpâne al meu, nu sunt creştini; încă, după cât mi se pare, nici eu nu sunt botezat.”. Şi i-a zis stăpânul lui: „Apoi cum te împărtăşeşti, nefiind creştin. Eu socoteam că tu eşti botezat şi, pentru aceea, n-am oprit pe preot ca să-Ńi dea făcătorul de viață Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.”. Şi i-a răspuns copilul: „Eu stăpâne, n-am ştiut. Ci, cum vedeam pe alți copii împărtăşindu-se, aşa şi eu mă împărtăşeam.”. Atunci a chemat domnul acela pe preot şi i-a poruncit să boteze pe copil. Deci, după ce l-a botezat şi după sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, a venit îndată copilul la stăpânul său, ținându-şi făclia aprinsă şi i-a zis lui domnul său: „Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat pe tine.”. Iar copilul, mergând, a aflat pe preot îngrijind Sfintele Daruri şi, întorcându-se, a zis stăpânului său: „Nu este acum, stăpâne, cel ce m-a botezat pe mine.”. Şi i-a zis stăpânul: „Cum de a ieşit atât de repede?”. Şi iarăşi a zis copilului: „Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat pe tine.”. Iar copilul, iarăşi mergând, a aflat pe preot acoperind Sfintele Daruri. Şi, întorcându-se a zis stăpânului său: „Nu este acum, stăpâne, cel ce m-a botezat pe mine.” şi a zis stăpânul: „Nu a putut ieşi atât de repede.”. şi iarăşi a zis copilului: „Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat.”. Iar copilul mergând, a văzut pe preot şi i-a spus Stăpânului: „Nu este acolo cel ce m-a botezat.”. Deci, s-a mirat domnul şi a zis către altă slugă: „Mergi de cheamă pe preot.”. Iar sluga mergând, l-a aflat pe el isprăvind de îngrijit Sfintele Daruri şi l-a chemat pe el. Iar după ce a venit, a zis stăpânul către copilul cel botezat: „Cum de ai zis tu că nu este acolo cel ce te-a botezat? Cine dar este acesta?”. Iar copilul a zis: „Cu adevărat, Stăpâne, nu m-a botezat pe mine acesta, că cel ce m-a botezat avea fața ca un fulger şi strălucea ca soarele şi acela a făcut dumnezeiasca slujbă. Iar când slujea acel înfricoşat preot, acest preot, sta afară, înaintea bisericii, legat cu lanț de fier peste grumajii goi, de mâini şi de picioare. Şi-l țineau pe el doi vineți buzați şi groaznici, până ce acela cu chipul luminos a sfârşit dumnezeiasca Liturghie. Şi încă era el în biserică atunci, când am venit eu la tine, stăpâne, şi tu m-ai trimis să-l chem pe el.”. Şi acestea auzindu-le domnul, s-a mirat şi frică la cuprins pe el pentru cele ce se ziceau de către copil. Deci, luând de mână pe preot, l-a dus pe el în cămara sa şi i-a zis lui: „Ce sunt acestea, pe care le spune copilul?”. Iar preotul, căzând la picioarele domnului aceluia, cu lacrimi, a zis: „De vreme ce Domnul Dumnezeul meu n-a tăinuit de stăpânul meu cele despre mine, îi voi spune adevărul: Eu stăpâne al meu, când eram la locul şi patria mea, fiind ispitit de vrăjmaşul sufletelor noastre, am căzut în păcat. Şi înştiințânduse episcopul meu, mi-a dat mie canon să nu mă mai ating de cele preoțeşti, însă eu, sărac fiind şi fără de popor neputând trăi, am venit aici şi tu, stăpânul meu, milostivindu-te spre străinătatea şi sărăcia mea, m-ai primit pe mine în casa ta. Iar eu, ticălosul, călcând conştiința mea şi canonul cel dumnezeiesc nepăzind şi veşnicele şi înfricoşatele munci uitându-le, am slujit până astăzi. Însă, de vreme ce Dumnezeu a descoperit cele despre mine, nu mai sunt vrednic de acum nici să privesc la tine, stăpânul meu.”. Deci, acestea auzind domnul acela i-a zis lui: „Omule, mai de folos îți era ție să-ți ceri pâinea ta, decât, pentru viața aceasta vremelnică, să calci porunca lui Dumnezeu, îndrăznind la cele de neatins şi înfricoşate, că despre aceasta zice dumnezeiescul Apostol, că îngerii doresc să privească, dar tu cum ai îndrăznit, nevrednic fiind? Însă de vreme ce iubitor de oameni este Dumnezeu şi primeşte pe cel ce se pocăieşte cu adevărat, mergi dar la o mănăstire şi mult să te căieşti în cealaltă vreme a vieții tale, ca să-ți fie ție milostiv Domnul, pentru o necurăție ca aceea a ta. Că nu este alt păcat mai rău, afară de acela când preotul, nevrednic fiind, îndrăzneşte a sluji Tainele lui Dumnezeu.”. Şi acestea zicând, l-a trimis pe dânsul la mănăstire. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

Acest articol a fost publicat în Ecumenism, Inselari contemporane. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

20 de răspunsuri la IMPORTANT pentru clarificarea tulburărilor actuale: Sfântul Maxim Marturisitorul si cele două caterisiri, dinăuntru și din afară

 1. Ioan zice:

  Deci dumneavoastră confundați preoții eretici cu preoții care țin dreapta credință dar sunt nevrednici. Cred că sunteți de acord că primul text se referă la preoți eretici iar următoarele la preoții nevrednici dar ce țin dreapta credință.
  În fine, referitor la primul text, puteți să ne spuneți ce înțelegeți prin ceea ce spune Sfântul Maxim „depunându-se din treaptă (caterisindu-se) pe ei înşişi de tot atâtea ori”?
  Poate că vă va fi şi dumneavoastră de folos şi celor care citesc acest blog această frază pe care am citito de pe alt site şi care este întru totul de acelaşi cuget ca al Sfântului Maxim „…Noul mucenic Marcu (Novoselov), episcop de Serghievo-Possad, a explicat această învățătură, arătând diferența dintre organismul mistic al Bisericii și înfățișarea exterioară a ei. Până când ereticul nu este judecat de Sinodul arhieresc, acesta rămâne creștin doar la înfățișare, însă deja este despărțit de trupul mistic al Bisericii lui Hristos.” Dacă cugetați altfel, vă rog să ne spuneți.
  E bine că publicați asemenea articole, aşteptăm şi altele căci oamenilor simpli le va fi mai uşor să discearnă adevărul de minciună. Vă mulțumim!

  Apreciază

  • Nu confundăm, dar asemănări există, după cum vedem la Sfântul Ignatie Briancianinov in predica din Duminica Ortodoxiei. Ereticii sunt caterisiți mai întâi dinăuntru de ei înșiși, dar pentru ca Tainele unde slujesc ei să nu mai fie sfințite, trebuie pusă caterisirea in lucrare și de Sobor. E nevoie de două lucrări, și dinăuntru și din afară pentru ca să lucreze caterisirea și asupra celor săvârșite. Ultimele două pilde arată că nu trebuie sa gândim episcopo-centric, deoarece nu episcopul (sau preotul) sfințește Sfintele Taine, ci Dumnezeu, iar aceste Taine aparțin tuturor. Ereticii sunt despărțiți de Hristos și de Trupul Mistic al Bisericii (de aceea ș Sfintele Canoane poruncesc afurisirea lor și îngrădirea celor ortodocși de comuniunea cu ei), dar până să fie pusă în lucrare de Sobor caterisirea, Tainele sunt sfințite de Însuși Hristos, până când un Sobor, in ascultare de poruncile lui Dumnezeu îi va caterisi, pentru ca să fie împlinită și lucrarea din afară. Mai citiți odată fragmentul din nota la Canonul 28 apostolic, e identic cu ce spune Sfântul Maxim: s-au caterisit și de ei înșiși, și de Sobor cei care nu mai pot săvârși Sfânta Liturghie.

   Apreciază

   • Aurora zice:

    Vai cum incerci sa inoculezi ratacirea ta si la altii ! Vai in ce eroare te afli ! Cauti in mod scolastic sa explici ceea ce de fapt n-ai inteles. Toti oamenii ti-au dat raspunsuri de bun-simt, dar tu procedezi cu mandrie ca si fecioarele cele nebune.

    Apreciază

   • Scolasticii sunteți chiar dvs, care trâmbițați teologia Conciliului 2 Vatican, că Tainele se identifică cu Episcopul.

    Apreciază

 2. Ioan zice:

  Apropo, la articole recomandate pentru această postare a dvs este şi ăsta: https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/10/12/framantarile-unor-mireni-ortodocsi-cu-privire-la-pozitia-tuturor-parintilor-ingraditi-de-erezie/
  Din cîte văd, în această icoană ereticii ecumenişti stau în afara Bisericii lui Hristos şi luptă împotriva Ei alături de mulți alții. După dumneavoastră, ăştia ar trebui urcați în Corabie, nu?
  Bune citate şi în acest articol de la Sfântul Vasile: „Întrucât ereticii au „ieşit din Biserică” din pricina acceptării dogmelor necinstitoare…”.
  Bine iar din partea Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Dacă Hristos nu este mărturisit corect, atunci comuniunea cu El şi cu cei care Îl mărturisesc în mod ortodox devine imposibilă, căci cel care nu Îl mărturiseşte pe Hristos în mod corect, adică în conformitate cu Tradiţia, se plasează în afara Lui.”
  După cugetul dumneavoastră, cum citiți acestea, cine îi scoate pe eretici din Biserică?

  Apreciază

  • Ereticii nu sunt in Biserica. Ei sunt despărțiți de Hristos. Sfântul Maxim spune că mai pot face parte o perioadă din structura organizatorică văzută a Bisericii. Dar trebuie să înțelegem în primul rand că Tainele nu sunt sfințite de ei ci de Însuși Hristos. Un Sinod in ascultare de Dumnezeu a hotărât să fie sfințite Tainele, tot un Sinod, împlinind porunca lui Dumnezeu vestita Apostolilor prin Sfântul Duh („Să se caterisească”) le va ridica. Dar sa fie clar, Episcopul nu se identifică cu Tainele. Iar Sinodul și făptuiește. Pune în lucrare. Dacă spunem că Sinodul Ortodox nu făptuiește nimic, ci doar constată, contrazicem Scriptura și hulim Biserica care este Sobornicească și acționează, lucrează în mod Sinodal.

   Apreciază

   • Cristian D. zice:

    Spuneti: „Ereticii nu sunt in Biserica. Ei sunt despărțiți de Hristos. Sfântul Maxim spune că mai pot face parte o perioadă din structura organizatorică văzută a Bisericii. Dar trebuie să înțelegem în primul rand că Tainele nu sunt sfințite de ei ci de Însuși Hristos. ”

    Deci, din moment ce ereticii nu sunt in Biserica dar Hristos le sfinteste Tainele, rezulta pe cale de consecinta logica existenta Tainelor si in afara Bisericii. Oare sa fie chiar asa?

    Apreciază

   • Sinodul faptuieste, pune in lucrare. Tainele nu sunt ale lor, ci ale Bisericii, ale tuturor credinciosilor din Biserica. Si cum unele persoane nu au varsta intelegerii, Tainele lucreaza pentru aceia, din iconomia lui Dumnezeu. Asa iconomiseste Dumnezeu Biserica, asa a fost intemeiata, cei care pecum schismaticii si noroadele neinvatate neaga Tainele inaintea condamnarii sinodale. hulesc institutia Sinodala a Bisericii prin speculatiile facute. Dar acesti arhiconi nu pleaca cu usurinta si din pacate multe persoane raman mult timp sau defenitiv cuprinse de aceasta ratacire…

    Apreciază

   • Cristian D. zice:

    Si inca ceva – spuneti asa: „Dacă spunem că Sinodul Ortodox nu făptuiește nimic, ci doar constată, contrazicem Scriptura și hulim Biserica care este Sobornicească și acționează, lucrează în mod Sinodal.”

    Faceti o mare confuzie: Biserica pe care o marturisim in crez este Soborniceasca in sensul de Universala sau Catolica. Cand spunem ca credem „Intr-Una Soborniceasca Biserica” marturisim ca credem „ceea ce au crezut toti, in toate timpurile si in toate locurile”. Cuvantul „Soborniceasca” din Crez n-are nimic de-a face cu administrarea Bisericii, care e intr-adevar sinodala. Numai ca sinoadele nu administreaza si Duhul Sfant. Sau cumva asa credeti?

    In cazul ereziei, sinoadele Ortodoxe trambiteaza adevarul Bisericii, nominalizeaza pe capii ereziilor, vadind faptul ca acestia si toti cei care ii urmeaza sunt (deja) in afara Bisericii. Un bun exemplu este excomunicarea contelui Lev Tolstoi din 1901, cand Biserica Rusa afirma in decizia sinodala clar ca nu face decat sa constate faptul ca Lev Tolstoi, prin faptele, scrierile si marturisirea lui de credinta s-a scos singur din Trupul Bisericii.

    Apreciază

   • Bineinteles ca Sinoadele, episcopii sunt iconomii Harului Sacramental. Cum au loc hirotoniile, nu prin punerea mainilor pe cap a episcopilor celor mai multi? Nu Hristos le-a spus Apostolilor ”Luati Duh Sfant” si „oricate veti lega pe pamant vor fi legate si in Ceruri”?

    Propunem spre lectura Tratatul Sfantului Ioan Gura de Aur – Despre Preotie.

    Dă clic pentru a accesa Ioan%20Gura%20de%20Aur%20-%20Despre%20preotie.pdf

    Apreciază

   • Cristian D. zice:

    Spuneti asa: „Sinodul faptuieste, pune in lucrare. Tainele nu sunt ale lor, ci ale Bisericii, ale tuturor credinciosilor din Biserica.” Sa intelegem de aici ca turma, sau macar o parte a ei, poate fi in Biserică în timp ce episcopul (sau preotul) ce o pastoreste este in afara Bisericii, eretic fiind?

    Si mai spuneti: „hulesc institutia Sinodala a Bisericii prin speculatiile facute.”. Nu v-ati pus niciodata intrebarea daca nu cumva dvs. huliti Duhul Sfant atunci cand invatati ca El sufla unde si (pana) cand ii ordona sinoadele omenesti, iar nu acolo unde El voieste?

    Apreciază

 3. roman zice:

  Mai incerc si eu o data sa ma bag in seama;Sf Maxim Marturisitorul-depunându-se din treaptă (caterisindu-se) pe ei înşişi de tot atâtea ori….Nu zice OSANDIT ,ca tine ,ci CATERISIT (tu ai scris cu mana ta)…- N-ai anatemizat Typos-ul?
  Şi el a răspuns:
  – Am spus de multe ori că l-am anatemizat.
  – Ai anatemizat Typos-ul? Pe împărat l-ai anatemizat.
  Răspuns-a robul lui Dumnezeu:
  – Eu pe împărat nu l-am anatemizat, ci o hârtie străină de credinţa ortodoxă a Bisericii.
  ……….Pag 10 Procesul Sf Maxim Marturisitorul (Sfantul Maxim spune CLAR ca la Sinodul de la Roma ,a anatematisit DOGMA CEA REA -TYPOSUL si nu pe Imparatul in numele caruia era emis Typosul,care fusese cum spui tu ,un sinod local precum cel de la 1983 de la Vancouver al ROCOR si care tot tu personal spui ca, nu a fost dat nominal ecumenismul anatema si de aia…. nu stiu ce mai spui…..,pai uite si ca Sf Maxim Marturisitorul punea ca intarire acel Sinod de la Roma din vremea lui ,local fiind si sinodul ala si in care doar documentele erau anatematisite si nu …nominal cum inventezi tu personal alte ,,invataturi proprii”…….. .Şi dacă ar zice cuvioşia ta cum de nu am spus aceasta mai îna¬inte de robie, ba că şi noi i-am pomenit pe cei din Bizanţ, aceea să ştie că [atunci] nu fusese sinod, nici era pronun¬ţată anatema şi dogma cea rea. Şi mai înainte de acestea nu era sigur dacă trebuia să ne depărtăm cu totul de cei fărădelege sau numai să fugim de împărtăşirea pe faţă cu ei, dar să-i pomenim [totuşi], printr-o iconomie cuve¬nită, până la o vreme….Sf Teodor Studitul- Catre Egumenul Teofil nr 39 pag 41(Sfantul Teodor se refera aici, la faptul ca nu a intrerupt pomenirea pana ce nu s-a facut sinod,dar sinod TALHARESC ,ala adulterin si in acel sinod talharesc s-a pronuntat pe FATA ,,dogma cea rea”,ca si in cazul nostru la creta 16,s-a pronuntat dogma cea rea,in locul dogmei Bisericii celei Una Soborniceasca si Apostoleasca)…..Scrisoarea 36 catre Euprepian ,pag 36…..Căci şi acestea [canoanele] sunt pecetluite de Duhul Sfânt şi prin dezlegarea lor sunt dezlegate [nimicite] toate cele care ţin de mântuirea noastră. Căci [dezlegate fiind canoa¬nele], nicidecum nu mai este preoţie, jertfă şi celelalte leacuri ale sufleteştilor noastre boli…….Sf Teodor Studitul spune iarasi despre popii eretici adulterini si necondamnati sinodal ,asa cum ati inventat dvstra aceast noua ,,invatatura”eretici dar cu SFINTE Taine,dar eretice……..Sf Ioan Gura de Aur-Comentariu la epistola catre evrei,pag 338…..Aşa dară mantuirea neamurilor nu stă in poticnirea Iudeilor, nici că acea poticnire este bogăţie lumei, şi nici nu ne-am mantuit din cauză că danşii au căzut, ci cu totul din contra. „Pentru necredinţă s’au frant, iară tu pentru credinţă stai”.insă priveşte cum infranează mandria etnicilor: „nu te inălţă cu mintea, zice, ci te teme”, căci faptul acesta nu este al naturei imprejurărilor, ci al credinţei şi al necredinţei………Pag 339 Fiindcă pentru tine stăpanul s’a arătat bun, de aceia teme-te, căci bunurile hărăzite ţie nu raman nemişcate, dacă tu te trandăveşti, precum nici relele acelora, dacă se vor schimbă. Căci şi tu dacă nu vei rămanea in credinţă, vei fi tăiat≫, „Şi aceia iarăşi, de nu vor remanea (stărui) in necredinţa, se vor altui” (Vers. -23), căci nu Dumnezeu i-a tăiat, ci ei singuri s’au frant şi au căzut. Şi bine a zis „s’au frant”, căci niciodată nu i-a tăiat şi nici nu i-a scos cu desăvarşire, deşi de multe ori au păcătuit mult……..pag 340 ……Şi tu, zice, vei fi tăiat, dacă te leneveşti, căci şi Iudeiul a fost tăiat. Insă şi Acela se va altui, dacă va lucră pentru acest scop, dupre cum te-ai altuit şi tu (asta e valabil ptr necredinciosi si ERETICI care fac blasfemii impotriva credintei Dumnezeiesti,precum sinoadele talharesti si nu ortodoxe,ca cel din creta 16 ,in care au OFICIALIZAT ,,dogmele lor eretice”)……Sf Ioan Gura de Aur -Diavolul si Magia,pag 26…..Atunci când vor să ademenească pe cineva, demonii nu se grăbesc. Nu-l îndepărtează de la litera Evangheliei, ci de la duhul ei. în acest chip ne duc ei în rătăcire şi ne întind capcane ascunse. Dacă le-ar spune oamenilor “fugiţi de Hristos”, oamenii s-ar păzi de ei ca de nişte rătăcitori şi pierzători de suflete, dar dacă îi lasă în pace în credinţa lor, încercând să-i rătăcească în numele Evangheliei, lesne încep să surpe construcţia. Şarlatanii se folosesc de numele Evangheliei ca să şi ascundă planurile viclene…..pag 29…..Aceasta este viclenia fără seamăn a diavolului. Se străduieşte să-şi răspândească învăţăturile pierzătoare fie adăugând ceva, fie scoţând ceva, fie denaturând, fie interpretând greşit textul Scripturii……(asta zice Gura lui Dumnezeu prin Sf Ioan Hrisostom si noi nu putem vedea ca ne indepartam de la Duhul Evangheliei si cautam in litera ,care litera e moarte si Duhul viaza,dar voi ziceti in litera ca scrie in sase fraze ca sinodul celor vii sa anatematizeze,dar e valabil pe timp de PACE in Biserica,atunci cand sunt cazuri particulare/izolate,adica atunci cand nu este APOSTAZIE generala ,precum azi in BOR ,dar nu va uitati in Duh sa vedeti ca acea lamurire la Talcuirea Canonului 3 apostolic NU se refera la vremurile in care suntem noi azi ,caci azi e RAZBOI NUCLEAR in Biserica Ortodoxa Romana ,cu o suta de ani minim de ecumenism,dat anatema in 1983 de un Sinod PERFECT ortodox,cu BOR in CMB de aproape 60 de ani,cu BOR in Noul Calendar dat ANATEMA in 1583 de catre Sinodul de la Constantinopol, cu o romanie in care noi in proportie de peste 90% CLER SI POPOR habar n-avem ce inseamna a fi ortodox,cum se Talcuieste Sf Evanghelie de catre Sf Ioan Gura de Aur sau alti Sfinti Parinti,avand o vietuire apropiata cu a paganilor ,ca in 2016 a fost Sinod,dar nu mare si Sfant ci TALHARESC,iar dogma si canoanele au fost inlocuite de ….relatiile BOR cu ansamblul lumii crestine,in care si PAPISTASII sunt Biserica si nu mireni ,iar papa NU este mirean si atentie….NEBOTEZAT,ci ierarh cu Taine ,dar unii invata ca prin ICONOMIE pana la un sinod ortodox, astia ramasi in ,,credinta ecumenista OFICIALA” de dupa 2016 ,mai au preotie ca si a Sfintilor Parinti si Sfinte Taine valide ca si a Sfintilor Parinti care au lupata pana la sange cu ereziile-asta-i HULA,ba mai mult, mai ne AUTOPLANGEM ca suntem prigoniti,pai Sfintii au fost incarcerati,batuti ,taiati si torturati,ptr ca nu faceau nici un MICROPOGORAMANT FIILOR DIAVOLULUI,iar noi ne vedem niste prigoniti si marturisitori,nu niste mamaligi si fricosi plini de sechele ecumeniste)…..Sf Ioan Gura de Aur-Dreapta Credinta,pag 170………………Auziţi iarăşi cei ce faceţi agape împreună cu ei [cu ere¬ticii]: cum veţi scăpa de mânia ce va să vină peste voi, care vă pângăriţi împreună cu aceştia prin mâncare şi băutură laolaltă? Cum îndrăzniţi să vă apropiaţi de dumnezeieştile şi înfricoşatele Taine ale lui Hristos? Sau nu aţi auzit pe fericitul Pavel strigând că „nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi avea parte de masa Domnului şi de masa demonilor ” ……..pag 172..Ascultaţi or¬todocşilor şi nu faceţi pogorăminte ereticilor. Ascultaţi păstorilor şi înfioraţi-vă şi să nu tăceţi, ci propovăduiţi cuvântul. Nu daţi loc diavolului, nu daţi vânat lupilor……..Prin urmare, aşa faceţi şi voi, păstorilor, şi nu fiţi păr¬taşi faptelor necurate ale întunericului, ci mai degrabă mustraţi-le pe faţă, după cum şi apostolii şi dumnezeies¬cul părinte David au avut multe necazuri din pricina lor şi multe lupte, mustrând şi certând, dându-i în vileag şi rugându-se lui Dumnezeu împotriva lor şi zicând: „Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor făli?” (Ps. 93, 3). ………..pag 173..Apoi, vrând să înveţe, încât cei ce vor sta în fruntea Bisericilor în acest chip să-i alunge pe eretici, a făcut un bici din frânghii şi, intrând, i-a scos afa¬ră pe toţi din templu şi i-a dat la o parte şi i-a alungat, zi¬când: „Casa Mea casă de rugăciune este, dar voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari” (Mt. 21,13). Ascultaţi întâistătătorilor Bisericilor! Căci vouă v-a arătat ceea ce e bun, ca să urmaţi paşilor Săi, luând aminte cu de-amănuntul din toate părţile şi alungând lupii şi păzind turma. Apoi, scoţându-i pe toţi afară şi e limpede că e vorba de cei ce cugetau cele potrivnice şi spunându-le mai dinainte sfârşitul şi pustiirea şi nimicirea lor care va urma să fie în neam şi în neam asupra celor ce cugetă cele potrivnice, le-a spus: „Iată, se lasă casa voastră pustie” (Mt. 23, 38).
  Căci vrăjmaşii şi uneltitorii Bisericii, adică ereticii, în fiecare neam sunt predaţi pierzaniei, după cuvântul Domnului pe care l-a spus că „orice sad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu va fi scos din rădăcină” (Mt. 15, 13)……………pag 177.Iar voi, arhiereii şi preoţii şi diaconii, fiecare după cât i s-a încredinţat, [veţi da răspuns] şi pen¬tru voi înşivă, şi pentru oi. însă vedeţi, nu ascundeţi talanţii. Luaţi aminte la voi înşivă şi la toată turma. Vedeţi să nu lipsească vreo oaie din turmă. Căci ştiţi aceasta că dacă o singură oaie lipseşte, fiind vânată din negrija voastră, aţi pierdut toată viaţa voastră. Căci sângele ei din mâinile voastre îl va cere Judecătorul.
  Aşadar, fiţi treji, propovăduiţi cuvântul, lepădaţi toată grija lumească, luaţi aminte cu de-amănuntul cum umblaţi. Luaţi aminte la câini. Iarăşi zic şi nu încetez a zice: „Luaţi aminte!”. Luaţi aminte la furi, luaţi aminte că mulţi înşelători au ieşit în lume. Privegheaţi şi fiţi treji, voi, cărora v-a fost încredinţată harisma de a stăpâni; deşteptaţi-vă ……pag 178….Ascultaţi, preoţi ai Domnului, împăraţi ai pământului şi toate popoarele, cârmuitorii şi toţi judecătorii pământului; tinerii şi fecioa-rele, bătrânii împreună cu cei mai tineri. Băgaţi în urechi toţi cei ce locuiţi lumea, cei mici şi cei mari, bărbat sau femeie, deopotrivă bogatul şi săracul. Vă rog, luaţi aminte la cele spuse ……pag 180..De aceea a zis Iisus: „Luaţi aminte să nu vă înşe¬le cineva”. Şi eu, iarăşi, vă voi spune cele asemănătoa¬re: vedeţi să nu vă înşele careva, nici din cei dinăuntru [Bisericii], nici din cei din afară, nici episcop, nici preot, nici diacon, nici citeţ, sau oricare ar grăi cele strâmbe. Ei vor veni la voi în haine de oi, dar pe dinlăuntru vor fi lupi răpitori. Au înfăţişarea dreptei credinţe, dar tăgă¬duiesc puterea ei. Dar voi, iubiţilor, să nu fiţi înşelaţi, ci, după cum L-aţi primit pe Domnul nostru Iisus Hristos, în¬tru El să umblaţi. ……….pag 183..De aceea, adesea v-am pomenit de lipsiţii de Dumnezeu eretici şi vă rog şi acum, să nu le fa¬ceţi vreun pogorământ în vreun lucru, nici în mâncă¬ruri, sau în băutură, sau în prietenie, sau prin legături cu ei, sau prin dragoste, sau prin împăciuire. Căci cel înşelat în acestea şi care face pogorământ faţă de ei se face pe sine străin de Biserica sobornicească. …..pag 184 Ai pe mucenici, pe cuvioşii mărturisitori şi pe cei care au petrecut în vieţuire monahicească mulţime mare -, ale căror nume sunt în cartea vieţii2. Pe aceştia doreşte-i, pe aceştia urmeazâ-i, de aceştia nu te despărţi, pomenirea acestora ţine-o ziua şi noaptea în inima ta; având pururea în mâinile tale cărţile acestora, citeşte-le, ca să afli mult folos. Fii neguţător al cuvântului dreptăţii, ca să poţi mustra pe cei ce se împotrivesc în cuvânt şi [să poţi] certa pe grăitorii de basme şi să închizi gura ereticilor şi să povăţuieşti şi să întorci pe cei căzuţi……………( Sf Ioan Gura de Aur ca si BICIUL lui Dumnezeu mustra pe toti care au CUGET eretic,pe toti care fac POGORAMANT ereticilor,,,iconomii diavolului”,pe toti cei care zic SA NU CITESTI CARTILE SFINTILOR CA ESTI PROST si nu esti ca el ,,luminat” si trebe sa asculti de Preotul x sau y ca el e vocea Duhului,dar e blasfemie asta, daca el nu invata cele de la Sfinti),….Sf Iustin Popovici,Biserica Ortodoxa si Ecumenismul….pag 7 Biserica este Dumnezeu-Omul Hristos prelungit prin toate veacurile si în toate vesnicia…..pag 111 Ecumenismul e numele de obste pentru crestinismele mincinoase, pentru
  bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se afla cu inima lor toate
  umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creatinisme
  mincinoase, toate aceste biserici mincinoase, nu sînt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obste este acela de „a-tot-erezie” (panerezie). De ce? Fiindca de-a lungul istoriei, feluritele erezii tagaduiau sau slujeau anume însusiri ale Dumnezeu-Omului Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndeparteaza pe Dumnezeu-Omul în întregime si pun în locul Lui pe omul european. În aceasta privinta nu e nici o deosebire esentiala între papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al caror nume este „legiune”.
  Dogma ortodoxa si, ceva mai mult, a-tot-dogma despre Biserica, a fost
  respinsa si înlocuita cu a-tot-dogma eretica latina despre întîietatea si
  infailibilitatea papei, a omului……..pag 113..……Numai un lucru îl voiesc de la voi: Va rog sa fiti aspri si neîndurati fata de orice ar putea sa ajute la dainuirea credintei lor nebunesti, caci socotesc ura fata de oameni si despartire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat ratacirii ereticesti spre mai mare pierzanie a celor ce se tin de aceasta ratacire.”…..Învatatura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeu-Omului Hristos, rostita de
  catre Sfintii Apostoli, de catre Sfintii Parinti si de catre Sfintele Sinoade asupra ereticilor, este urmatoarea: Ereziile nu sînt Biserica si nici nu pot fi Biserica.
  Pentru aceea în ele nici nu pot exista Sfinte Taine, si mai cu seama Taina
  Împartasirii – aceasta Taina a Tainelor; fiindca tocmai Sfînta Împartasire este totul si toate în Biserica: Însusi Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos, si Biserica însasi, ca trup al Lui, si îndeobste tot ce este Dumnezeu-omenesc…………..pag 114 Intercommunio” – între-unirea, între-împartasirea cu ereticii în Sfintele Taine, si îndeosebi în Sfînta Împartasire – este cea mai rusinoasa tradare a Domnului Hristos, tradare de Iuda……….în învatatura ortodoxa despre Biserica si Sfintele Taine, singura si neasemanata Taina este Biserica însusi – trupul Dumnezeu-Omului Hristos, în asa fel ca ea este si singurul izvor si continutul tuturor Sfintelor Taine.
  În afara de Taina aceasta Dumnezeu-omeneasca si a-tot-cuprinzatoare a
  Bisericii, care este a-tot-Taina, nu exista si nici nu pot sa existe „Taine”; asadar, nu poate exista nici o „între-împartasire” („intercommunio”) în ceea ce priveste Tainele. De aici, numai în Biserica – în aceasta neasemuita a-tot-Taina a lui Hristos – poate fi vorba despre Taine: fiindca Biserica Ortodoxa, ca trup al lui Hristos, este izvorul si criteriul Tainelor, si nu invers. Tainele nu se pot ridica deasupra Bisericii si nici nu pot fi gîndite în afara de trupul Bisericii. Pentru aceasta, potrivit cu cugetul Bisericii sobornicesti a lui Hristos si cu întreaga Predanie ortodoxa, Biserica Ortodoxa nu îngaduie existenta altor Taine în afara ei, nici nu le socoteste Taine, pîna la venirea prin pocainta din „biserica” eretica, adica dintr-o biserica mincinoasa, în Biserica Ortodoxa a lui Hristos.
  Cîta vreme cineva ramîne în afara de Biserica, neunit cu ea prin pocainta, unul ca acesta este pentru Biserica eretic si, în chip de neocolit, se gaseste în afara împreuna-unirii mîntuitoare: Fiindca ce partasie poate fi între dreptate si nelegiuire? Ce partasie poate sa fie între lumina si întuneric? (2 Corinteni 6:14)……………….pag 115,116 ..Împartasania de la
  eretic înstraineaza pe om de Dumnezeu si îl preda diavolului.” În Euharistie
  „pîinea ereticilor nu e trupul lui Hristos.” „Dupa masura deosebirii dintre
  lumina si întuneric, asa e si deosebirea dintre împartasania drept slavitoare
  (ortodox\) si cea ereticeasca: cea drept slavitoare lumineaza, cea ereticeasca întuneca; una îl uneste cu Hristos, cealalta – cu diavolul; una da viata sufletului, cealalta îl ucide”. „Împartasania din mîna eretica este otrava, nu simpla pîine.”……..pag 117…Fratii nostri cei botezati, care au fost atrasi de ereziile papale si luterane, s-au socotit pe ei însisi mai întelepti decît Hristos si ne-au dispretuit pe noi,
  ortodocsii, ca pe niste oameni lipsiti de întelepciune si necivilizati; dar si asupra lor s-a adeverit cuvîntul Apostolului Pavel: Zicînd ca sînt întelepti, au înnebunit (Romani 1:22); fiindca au lepadat întelepciunea cea duhovniceasca dupa Hristos, care umbla în vesmîntul smereniei si al dragostei, si s-au învesmîntat, dupa pilda filosofilor închinatori la idoli, cu întelepciunea trupeasca si lumeasca, care e plina de trufie si rautate…………Si acest Sfant al lui Dumnezeu vorbeste EXACT despre ECUMENISM si indeamna Preotii, daca vor sa ramana PREOTII lui Hristos , sa nu faca nici un POGORAMANT fiilor diavolului (SF Ioan Gura de Aur)…..Iar ptr cei care vorbesc cuvinte urate despre Parintele Staret Iustin Parvu…SA TACA …
  Mai mult decît tuturor îi multumim Parintelui Staret Iustin Pîrvu, care a binecuvîntat gîndul si toate ostenelile aparitiei acestei carti, cu un cuvînt de mare pret: „Daca nu vom marturisi Adevarul si Ortodoxia dupa învatatura Cuviosului Parinte Iustin Popovici, nu ne mîntuim”.
  Manastirea Sfintilor Arhangheli – Petru Voda
  La hramul Intrarii Maicii Domnului în Biserica, 2002.-Biserica Ortodoxa si Ecumenismul……….Sa ne dea Dumnezeu lumina in suflet si minte si noi sa strigam cu totii catre El….Doamne miluieste-ne ca pierim….Iertati-ma!

  .

  Apreciază

  • roman,

   spune foarte clar in actele procesului Sfantului Maxim: caterisiţi, pe lângă aceasta şi de Sinodul care a avut loc aici în anul al 8-lea al indicţiei (Sinodul Lateran, în 649). Deci au fost caterisiți nominal clericii monoteliti din respectiva Biserica Locala, sub conducerea Sfantului Papa Martin.

   La Sinodul din Roma a fost osandit Typos-ul. Imparatul nu era ierarh si nu savarsea Sfinte Taine, deci nu se punea problema caterisirii sale, nefiind cleric

   In ce priveste ultima parte a comentariului, am prezentat niste fapte, nu am cautat sa osandim, ci sa atragem atentia ca nu ne putem pronunta asupra sfinteniei cuiva. Il iubim, ne rugam pentru acel părinte și avem o atitudine cu discernamant, apreciind suferintele sale din timpul comunismului, dar fiind atenti si la invataturile din Pateric despre slava oamenilor. Slava oamenilor se manifesta foarte mult prin cei care se lauda pe sine, indirect, facand referire patimasa la un parinte despre care nu stiu daca este sfant sau nu.

   Apreciază

   • Cristian D. zice:

    Sinodul Lateran si Sinodul dela Roma sunt unul si acelasi. I-ati citit vreodata hotararile? Unde ati gasit in ele caterisiri nominale ale clericilor din Constantinopol? Va rog sa ne aratati si noua.

    Apreciază

   • Sfântul Maxim arată clar că acea caterisire e definitivă. Exprimarea sa nu ne da de bănuit că odată caterisiți, le-ar mai putea reveni harul sacramental cândva. Nu se poate face o extindere asupra membrilor tuturor Bisericilor Locale din acea vreme. La Sinodul 6 toți ierarhii fuseseră monoteliți in trecut. Dar clericii caterisiți la Lateran au pierdut pentru totdeauna harul sacramental. Sau susțineți cumva că în virtutea unui cuget ortodox caterisiții mai pot săvârși Taine? Pidalionul spune că o data caterisiți, au pierdut puterea de a săvârși Tainele.

    Apreciază

   • roman zice:

    Dragule,vezi ca esti ambigu si nu stapanesti lucrurile ,care tu singur le ,,promovezi”.Sinodul de la Lateran sau Roma (ca e unul si acelasi sinod si nu-s doua cum crezi tu) este un Sinod local ,asa cum si Sinodul de la Vancouver din 1983 este tot un Sinod local si in ambele sinoade locale se da anatema ,,dogmele” eretice facute PUBLIC prin promovarea/propavaduirea/emiterea unor documente eretice si false (Typosul si creta 16),care s-au pus ca si ,,adevar’’ in Biserica cea Una ..fara pata si zbarcitura…care este si Taina Tainelor,adica este Trupul lui Hristos asa cum Sfantul Iustin Popovici spune foarte clar si limpede,iar din momentul ala ,adica al ramanerii cu erezia,cu actele si invataturile eretice semnate,promovate si insusite de eretici, ei raman cu ,,dogmele” lor mincinoase,trecand in faza urmatoare ,de a-si face o noua ,,biserica’’,una formata din legi si porunci omenesti si nu cu poruncile si legile Dumnezeiesti.Sf Nicolaie Velimirovici spune in cartea sa ,,Prin fereastra temnitei” ca „Iisus Hristos a venit pe pamant ca sa inroleze osteni in oastea Lui,dar nu cu forta ,ci doar pe cine doreste,dar cei care nu doresc sa fie ostenii lui Hristos sunt ostenii diavolului,chiar daca ei vor sau nu asta”.Eu tot vreau sa scot in evidenta ,ca ceea ce preotii ingraditi de ecumenism si care nu s-au rebotezat si rehirotonit (alea sunt total interzise a se face ,fiindca daca stam sa cercetam ce s-a intamplat de acu’ minim o suta si de ani ,de cine cu cine a slujit,de cine pe cine a botezat si hirotonit ,se va ajunge la a nu se mai…avea preotie si vom cadea in paganism…Sf Teodor Studitul,Scrisoarea 53 Catre Citetul Stefan…Sfantul Teodor aducand ca si intarire pe Sf Ioan Gura de Aur si Sf Grigorie de Nazzianz) spun este ca… prin Iconomie si dupa creta 16 mai exista Har la Biserica ecumenista romana si mai ales la PROPAVADUITORII ERETICI precum ecumenistul Teofan sau ecumenistul Daniel &co ,pana la un alt Sinod ,dar de data asta Ortodox ,mai sunt Ierarhi cu Har.Tot ei spun ca numai papii cred in ,,incetarea harului automat’’.Pai asta e chiar prostie sa aduci argumentele dracului…PAPII…Pai ei, nu au Har ,nu sunt Botezati ,ei sunt de sute de ani mireni nebotezati,adica PAGANI si se inchina la legile omului- papa,despre care Insusi Hristos ne-a avertizat…sa nu spuneti la nimeni de pe pamant tata,ca Tatal vostru este in ceruri.Sper sa nu o intelegi tot in LITERA ,precum vad ca tot faceti si sa-mi dati vreo replica de genu’ …dar tu/el nu esti tata…Dumnezeu s-a referit la Tata Duhovnicesc si nu trupesc.Tot parintii nostri dragi, spun ca trebe sa ne …rehirotonim si rebotezam ,daca nu spunem ca ei mai au taine ,etc…. asta e iarasi o invatatura de-a lor personala ,fiindca probabil tot nu au inteles ce spune Sf Teodor Studitul ,Sf Maxim Marturisitorul si Sf Nicodim Aghioritul (in Pidalion) si acesti Sfinti Parinti aducand in sprijin pe alti Sfinti dinaintea lor…Iconomia nu este vesnica si nici nu este un lucru BUN ,ci doar necesar (Sf Teofilact al Bulgariei-Pidalion,canon 46)… Iconomie se face MAXIM pana la un Sinod Talharesc, ca cel din creta 16 ,iar asta nu inteleg preotii nostril dragi ,ca pana atunci noi am SFORAIT cu totii si Hristos a ingaduit si nu vreun om ,sa se dea pe fata sa se vadeasca faptele ereticilor de ale ortodocsilor,cu alte cuvinte pana la creta 2016 sunt primite toate de catre Dumnezeu ,prin Iconomie,dar dupa, fiecare s-a pozitionat fata de Biserica cea Una ,asa cum fiecare a dorit ,ca Dumnezeu nu tine cu forta pe nimeni, nici in Biserica ,fiecare a ales ce a vrut…templul idolilor sau Casa de Rugaciune (Biserica cea Una).Pai cum spun parintii ca …cutare zice ca s-a luat Harul automat,adica daca te doare capul ,taie-i capul….Pai cum sa se ia automat ,ca tot acelasi preot spune ca erezia e din 1902,adica de o suta si… de ani.Pai de atunci si pana in 2016 se numeste automat sau nu ajunge perioada de iconomie?Pai toti strigam vrem sinod,dar sinod a fost in 2016 ,dar unul talharesc ,fiindca si Dumnezeu ne da ceea ce meritam,cu toate ca nu e ceea ce am DORI noi.Noi romanii tot ne credem mari credinciosi si vrednici ortodocsi…e vai de noi in ce hal suntem. Pai nu Dumnezeu face ce zice omul ,Doamne Fereste ,ci invers.Mai se spune INSISTENT o alta ,,invatatura’’ ….ca ecumenistii sunt madulare bolnave si Trupul lui Hristos (Biserica),incearca sa-I vindece ,nu sa-I taie,asa cum afirma unii (stim cu totii despre cine se spune)…Pai ecumenisti dupa FAPTE in Bor 2019 sunt probabil peste 99% si ce madulare bolnave sunt astea ,ca deja…. e altceva,e un cadavru trupul respectiv. Eu de aia am pus pe Sf Ioan Gura de Aur mai sus ,care explica in ,,Comentariu la Epistola catre Romani’’ ca defapt oamenii singuri se TAIE din Biserica ,prin alegerea lor de a fi cu …cele pamantesti si nu cu cele ale Domnului.Pai papistasii daca nu au fost condamntati de un Sinod Ecumenic,mare si Sfant sunt inca in Biserica sau SINGURI sau taiat pe ei insasi ,prin ereziile lor de acu ,peste o mie de ani? Pai tocmai asta spune BOR, necondamnata prin Sinodul celor vii (dar cine din BOR mai e viu,duhovniceste vorbind si prin FAPTE…?…!!!) cu ,,taine’’valide (dupa ,,invatatura’’ proaspat infiintata ) ,prin noile documente inlocuitoare de Dogma de la creta 16-papii si ansamblul sectelor sunt biserica si isi cer iertare de la sectari si nebotezati ,fiindca nu au realizat ca toti sunt defapt crestini si pe toti ei,ecumenistii din BOR ii iarta si fara nici un suspin ii reprimeste in ,,marea biserica’’,dar a lu’ antichrist-CMB si nu in cea Ortodoxa de Rasarit . Inca o data Sf Nicodim Aghioritul la Canon 3 Apostolic se refera la Sinodul celor vii,dar cand e LINISTE in Biserica si nu cand e POSTAZIE generala ca si azi la noi in BOR.Ptr azi Sf Iustin Popovici spune clar…. Ecumenismul e numele de obste pentru crestinismele mincinoase, pentrubisericile mincinoase ale Europei Apusene …… Nu exista „dialog al dragostei”fara dialogul adevarului…. singura si neasemanata Taina este Biserica însusi – trupul Dumnezeu-Omului Hristos, în asa fel ca ea este si singurul izvor si continutul tuturor Sfintelor Taine…… Tainele nu se pot ridica deasupra Bisericii si nici nu pot fi gîndite în afara de trupul Bisericii…….Biserica Ortodoxa nu îngaduie existenta altor Taine în afara ei, nici nu le socoteste Taine, pîna la venirea prin pocainta din „biserica” eretica, adica dintr-o biserica mincinoasa, în Biserica Ortodoxa a lui Hristos…….. Împartasania de la eretic înstraineaza pe om de Dumnezeu si îl preda diavolului.” În Euharistie
    „pîinea ereticilor nu e trupul lui Hristos.”….. „Fratii nostri cei botezati, care au fost atrasi de ereziile papale si luterane, s-au socotit pe ei însisi mai întelepti decît Hristos si ne-au dispretuit pe noi, ortodocsii, ca pe niste oameni lipsiti de întelepciune si necivilizati;…….. . Nu exista „dialog al dragostei”fara dialogul adevarului…….
    Si mai ales ptr cei care intelegem diferit FAPTELE ce se intampla azi: ….Exista si un „dialog al minciunii”, atunci cînd cei care dialogheaza se înseala, cu stiinta sau fara stiinta, unii pe altii. Un astfel de dialog e propriu tatalui minciunii, diavolul, caci mincinos este si parintele minciunii (Ioan 8:44)….Biserica Ortodoxa si Ecumenismul-Sf Iustin Popovici. Iertatima!

    Apreciază

 4. Cristian D. zice:

  Reformulez intrebarea. Dvs. spuneti asa:

  „spune foarte clar in actele procesului Sfantului Maxim: caterisiţi, pe lângă aceasta şi de Sinodul care a avut loc aici în anul al 8-lea al indicţiei (Sinodul Lateran, în 649). Deci au fost caterisiți nominal clericii monoteliti din respectiva Biserica Locala, sub conducerea Sfantului Papa Martin.”

  Si eu va intreb: unde gasiti caterisiri in textul sinodului Lateran dela Roma din anul 649?

  Textul hotarârilor Sinodului dela Roma din anul 649 poate fi citit aici:

  http://classicalchristianity.com/2012/03/25/canons-of-the-lateran-council-of-649/

  Apreciază

  • Multumim pentru informatii si Canoanele Sinodului din Lateran. Aici sunt insa doar hotararile, nu si procesle verbale ale respectivului Sinod. Vom intreba daca se poate gasi o cale de acces la actele proceselor Sinodului din Lateran.

   Apreciază

   • roman zice:

    Mai vad ca folositi ca si intarire in apararea ereticilor si ….Fragment din Nota la Canonul 28 Apostolic:„Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.” ……,dar asta NU se aplica in cazul EREZIEI cu capul descoperit ,ci doar in cazuri particulare,ptr NEVREDNICIA unora din cler,nu ptr APOSTAZIA de azi.Citi intreagul context/comentariu al Sf Ioan Gura de Aur (ca despre el este vorba),asta spune ….Chiar de ar fi preotul rău, totuşi Dumnezeu, văzând că pentru cinstea Sa tu te porţi cuviincios
    faţă de cel ce nu este vrednic de cinste, îţi va răsplăti ţie după dreptate. Căci dacă „cine primeşte proroc în nume de proroc plată de proroc va lua”, la fel şi cel ce se pleacă şi este supus preotului. ………..
    …..Dar ce? zici tu; Dumnezeu îi hirotoneşte pe toţi, chiar şi pe cei nevrednici?” Nu pe toţi îi
    hirotoneşte Dumnezeu, însă prin toţi lucrează – chiar de ar fi şi nevrednici – pentru mântuirea poporului. Căci, dacă Dumnezeu a vorbit pentru popor printr-un măgar şi prin Valaam , printr-un om spurcat, cu atât mai mult prin preot……..Omilia 2 la epistola catre Timotei 2,pag 14……precum ptr ERETICI spune acelasi Sfant Ioan Gura de Aur ,dar la pag 13…..Trebuie a asculta de învăţători şi de preoţi, şi a nu-i judeca, chiar de ar avea o viaţă urâtă; dacă însă credinţa le e greşită, atunci nu trebuie doar să nu-i ascultăm,
    ci şi să fugim de ei, şi să-i judecăm……Tot asa se confunda in Pidalion nota aia de la Canon 3 Apostolic ,care e o analiza gramaticala a expresiilor sa se cateriseasca,sa se afuriseasca….de catre sinodul celor vii, dar care nu e ptr APOSTAZIA de azi ,ca acea nota e facuta probabli ptr cazuri particulare,ptr cazuri in vremuri de liniste in Biserica cea Una ,atunci cand exista Ierarhi Ortodocsi si doar unii sau mai multi ,dar ptr pacatele/ nevrednicia/ereziile care ar propavadui ei in anumite grupuri sau multimi ,dar nu cand este ceea ce e azi in BOR oficiala si administrativa- EREZIE totala, de peste o suta de ani si un sinod talharesc ,ca si cireasa de pe tort.Ar trebui sa se citeasca ptr asta si canonul 46 Apostolic unde se refera la EREZIE precum cea papistasa sau la canonului 2 la Sinodul 6 (canon,talcuire si notele la talcuire),precum si Canon 1 al Sf Vasile cel Mare (canon,talcuire si note) etc si neaparat Invataturile din CARTILE Sfintilor Parinti,ca ei au lupta ptr a aduce Biserica cu toata deplinatatea ei, pana la noi cei mai putin credinciosi si plini de patimi de azi …Iertati-ma!

    Apreciat de 1 persoană

 5. roman zice:

  Am incercat sa aduc mici parti din invataturile a mai multor Sfinti Parinti ,in ,,comentariul” de mai sus ,cu riscul de a va plictisi de a citi ,din cauza lungimii informatiilor.Toate aceste invataturi sunt doar despre ce trebuie sa faca ortodocsii in vreme de erezie generala,pe fata sau apostazie generala ,asa precum traim noi azi si se vede din FAPTELE BOR-ului oficial si administrativ.Ideia mea a fost sa intrati in Duhul acestor gladiatori ai lui Hristos.Dar se pare ca nu sunteti interesat !Am sperat sa va aduca o mica lumina/intelegere/intelepciune aceste micro invataturi de la Sfintii Parinti,adevaratii luptatori cu ereziile si din cauza carora se ajungea si la Sinoade Ortodoxe.Sfintii dupa cate se vede in scrierile lor nu stateau numai in rugaciune si asteptare sa le descopere Hristos vreun sinod in vremuri de razboi nuclear cu ereziile.Ei nu citeau in LITERA…uite cutare sfant a zis sfanta impartasanie…si aia nu erau eretici condamnati de sinod ,deci in concluzie aveau taine….gata, sa mergem la somn deacuma pana la sinod.Astea domnule sunt doar denumiri ale celor Sfinte din respect ptr Dumnezeu si cele ale Bisericii Sale si nu ca sfintii le recunosteau ereticilor ca au taine folosind cuvintele si denumirile obisnuite.Plus ca acea completare/lamurire de la canon 3 apostolic (care se refera la cazuri de pacate/nevrednicie ale unora,atunci cand este liniste in Biserica si nu apostazie generala),care ati facut din ea o POTICNEALA totala a aparut prin 1800 ,deci poate ca Sfintii de mai sus care indeamna la a nu se face nici un micropogoramant ereticilor,or fi fost in vreo eroare istorica,Doamne iarta-ma! Pai Sfintii invata cum sa trecem prin erezie ptr a se ajunge prin mila Domnului la un Sinod Ortodocs.Ba mai mult a avut loc inca un sinod local acu’ vreo saptamana in BOR ,da’ probabil ca s-au antrenat care sa linga primul mana incornoratului de papa,cand va calca satisfacut pamantul noii Romanii si evoluate.Sinoadele locale sunt stabilite inca de catre Apostoli ptr a se clarifica si a se face lumina in cazul aparitiei unor tulburari,neclaritati sau alte motive care nu apartin de Biserica cea Una.Se vede din concluziile sinodului nevrednicilor prelati ca nu este nici o problema in BOR.Toate-s bune si suntem pe calea….?..!Iertati-ma si va urez lumina in minte si suflet de la Hristos Arhiereul cel Vesnic!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s