DE CE NE PLAC FALȘII SFINȚI CONTEMPORANI? 

„Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.” (Mt 7,15) 

Fraților, cu aceste sfinte cuvinte, Domnul și Dumnezeul nostru vrea să ne atragă serios atenția că în vremurile de pe urmă vor fi „hristoși mincinoși și prooroci mincinoși”, și că este de neaparată nevoie să fim cu mare băgare de seamă față de acești „mari povățuitori” și „văzători cu duhul”, pentru ca să nu cădem în cea mai cumplită înșelare. Ba chiar ne și poruncește să nu ne încredem orbește în orice povățuitor: 

„Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume.” (1In 4,1).

Dar cum? …vom întreba noi.

„După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini și smochine din mărăcini?” (Mt 7,16).

Așa a fost voia lui Dumnezeu ca toți aceștia să nu-și poată ascundă faptele lor. Aici trebuie să avem îndreptată toată atenția, să vedem limpede dacă ascultă aceștia de Dumnezeu sau fac după placul lor, după voia lor.

Iată ce ne învață Sfântul Ignatie Briancianinov:
  „Domnul poruncește să avem în privința lor o deosebită luare-aminte, o deosebită fereală. Proorocii mincinoși se cunosc după roadele lor, după viața lor, după faptele lor, după urmările lucrării lor. Nu te lăsa atras de vorbirea meșteșugită și cuvintele frumoase ale fățarnicilor, de glasul lor lin, ce pare semn al blândeții, smereniei și dragostei; nu te lăsa atras de zâmbetul lor dulce care le joacă pe buze și pe față, de prietenia și bunăvoința care le strălucesc în ochi; nu te lăsa înșelat de zvonurile despre sine pe care ei le răspândesc cu iscusință printre oameni, de încuviințările, de laudele, de numele răsunătoare cu care îi mărește lumea; ia aminte la roadele lor.”  
Expierențe ascetice.  p 417.

Așadar, doar după roadele lor vom putea cunoaște dacă acești „mari povățuitori” sunt cu adevărat urmași a lui Dumnezeu. Un om iubitor de Hristos, se străduiește toată viața lui să împlinească poruncile lăsate nouă de Dumnezeu, știind bine că doar așa urmăm lui Dumnezeu, împlinind poruncile Lui, și mai știm că, cu porunca lui Dumnezeu nu se face negoț! 

„De mă iubiți, păziți poruncile Mele.” (In 14, 15)
„Cel ce are poruncile Mele și le împlinește acela este cel care Mă iubește.” (In 14, 21)
„Cel ce nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele.” (In 14, 24)

Oare, acești „mari sfinți” și „văzători cu duhul”, au împlinit ei poruncile lui Dumnezeu? Au iubit ei cu adevărat pe Dumnezeu? Tot în Sfânta Evanghelie găsim, prin mila lui Dumnezeu, încă un alt  indiciu clar, după care putem să ne dăm seama pe cine au iubit aceștia, pe cine au urmat aceștia; pe Dumnezeu – împlinind poruncile Lui, sau au iubit lumea – căutând să fie pe placul ei ???

„22. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre, ca rău, din pricina Fiului Omului.” 
„26. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau proorocilor mincinoși părinții lor.” (Luca, cap 6). 

Din cuvintele Evangheliei vedem limpede că cei ce-L urmează pe Dumnezeu sunt urâți de oameni, batjocorâți, prigoniți în fel și chip, iar cei ce sunt în duhul lumii, adică pe placul lumii „oarbe duhovnicește”, aceasta îi răsplătește cu laude răsunătoare! DACĂ CREDEȚI în Evanghelia lui Hristos, lucrurile deja sunt limpezi. Cuvântul lui Dumnezeu nu minte; noi suntem cei mincinoși.
Atunci când veți vedea că la un oarecare „vestit” bătrân vin sute, chiar mii de oameni, se fac biserici impunătoare, clopotnițe, se întind mese, se adună călugări cu maici la un loc; toate acestea se fac pentru a fi pe placul oamenilor.  Hristos Dumnezeu vine și ne spune că:

„26. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau proorocilor mincinoși părinții lor.” 

Nu de dragul lui Dumnezeu fac ei toate acestea; categoric nu; ei, de fapt caută slava de la oameni. Și pentru că sunt pe placul omenirii căzute, prin sfaturile ce le dau lor, și lumea îi răsplătește cu laude răsunătoare. Sfaturi?! De fapt, toată învățătura lor este un compromis cu păcatul! Tot ce fac ei este un teatru ieftin pentru a atrage lumea, laudele lumii și banii lor. Și acest teatru ieftin place grozav lumii adâncită în păcat. Cum să-i mustri pe oameni, așa cum de fapt făceau toți Sfinții Părinți, cum să le spui de POCĂINȚA atât de necesară, tu nu realizezi că făcând așa nu-ți mai vine nimeni!!! Vai de noi, cât de ușor pot fi înșelați creștinii noștri, care nu-și cunosc credința! „Neștiința este cel mai sigur iad!” ~ sfântul Ignatie.

Iată ce ne spune sfântul Ignatie Briancianinov: 
  „În timpurile înfloritoare ale monahismului erau mulți neiscusiți, care se bucurau de un nume răsunător al sfințeniei, preaslăviți pe de-o parte din ignoranță, iar pe de altă parte, de satana; care îi întrebuința pe acești bătrâni drept unealtă pentru sine, pentru ai pierde pe monahi și monahismul. Observația cuviosului Moise în ce privește împrejurarea cea de pe urmă este vrednică de luat aminte: prin ea se descoperă felul de a lucra al duhurilor celor căzute, nepătruns de oamenii care nu sunt umbriți de harul lui Dumnezeu.
În planul de lucru al dracilor întotdeauna era și răspândirea zvonurilor rele privitoare la slujitorii cei adevărați ai lui Dumnezeu și a laudelor neobișnuite pentru slujitorii lui satana camuflați sub masca slujitorilor lui Dumnezeu. Și una și alta se văd destul de limpede din învățătura Mântuitorului: <Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre, ca rău, din pricina Fiului Omului>. și  <Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau proorocilor mincinoși părinții lor>.” (Lc cap 6, 22,26)  ~ Tâlcuire la Patericul egiptean, p 38.
Și sfântul evanghelist Luca îi demască pe acești învățători mincinoși: 
„Și pentru ce Mă chemați Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun?” (sf ev Luca 7,46) 
Și sfântul evanghelist Marcu este categoric cu acești fățarnici: 
„6. Bine a proorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, precum este scris: <Acest popor Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 
7. Dar în zadar Mă cinstesc învățând învățături ce sunt porunci omenești>.
8. Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți datina oamenilor; spălarea urcioarelor și a paharelor și altele ca acestea multe pe care le faceți.
9. Și le zicea lor: Bine, ați lepădat porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră!” (Mc cap 7). 
Ca să nu greșim, haideți să fim ascultători cuvântului lui Hristos Dumnezeu, care ne învață că: „După roadele lor îi veți cunoaște”, și să cercetăm roadele acestor „văzători cu duhul”, pentru ca să nu fim înșelați. 
„Nu te încredința unui îndrumător neiscusit sau împătimit, ca nu cumva, în locul viețuirii evanghelice, să te deprinzi cu viețuirea diavolească, pentru că îndrumătorii buni dau învățătură bună, iar cei răi, învățătură rea. Din semințe viclene cresc negreșit roade viclene. Oricine nu vede, dar făgăduiește că-i va povățui pe ceilalți, este un înșelător și pe cei ce îl urmează îi aruncă în groapa pierzării, după cuvântul Domnului: <dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.>” ~ Ofrandă monahilor contemporani   p 73.

Acești fățarnici, căutând cu orice chip slava omenească, sau străduit să fie în duhul lumii, și au căutat să facă pe plac oamenilor, numai așa au putut să fie ei răsplătiți cu laude răsunătoare. Lumea, adâncită în păcat, acceptă orice numai pocăința nu. Asta ar însemna lepădarea de păcat. De aceea aleargă ei după toți aceia care nu pomenesc nimic de pocăință! Ca să accepți pocăința, înseamnă să ai o dorință sinceră de mântuire și să lași păcatul.

„Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci – dornici să-și desfăteze auzul – își vor grămădi învățători după poftele lor, 
Și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.” (2Tim 4,3-4) 

Și sfântul Ignatie Briancianinov ne îndeamnă să fim cu mare atenție la: 
„Acei bătrâni, care își asumă rolul – folosim acest cuvânt neplăcut, care aparține lumii păgâne, pentru a explica mai bine lucrarea ce în esență nu este altceva decât actorie pierzătoare de suflet și cea mai tristă comedie – își asumă rolul sfinților stareți de demult, neavând darurile lor duhovnicești, să știe că însăși intenția lor, gândurile și ideeile lor despre înalta lucrare monahicească, despre ascultare, sunt greșite și că însuși felul lor de a gândi, însuși înțelepciunea și știința lor sunt înșelare de sine și amăgire diavolească, ce nu pot să nu-și dea rodul lor în sufletele celor povățuiți de ei.”  p 74. 

Lumea, care zace sub stăpânirea celui rău, are nevoie de îndrumători care să-i trezească din beția păcatului, care să le trezească conștiința adormită, să-i mustre arătându-le mocirla în care stau foarte confortabil, să-i învețe să facă pocăință. Să-i învețe a discerne minciuna de adevăr! Să-i învețe a împlini poruncile date nouă de Domnul Dumnezeu. Aceștia sunt adevărații îndrumători, și ei știu că mustrând păcatul își vor atrage disprețul oamenilor. Sfântul evanghelist Matei ne arată cum sunt adevărații îndrumători:

19.”Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în Împărăția cerurilor; iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția cerurilor.” (Mt cap 5). 

După cum vedeți, adevăratul îndrumător, împlinește întocmai poruncile, fără a face negoț cu ele, pe când cei fățarnici le știrbesc sau chiar le înlocuiesc și așa învață pe oameni. După învățătura Sfinților Părinți, a te chema „foarte mic” în împărăția cerurilor înseamnă a te osândi în iadul cel veșnic.
Adevărul nemincinos este doar la Hristos. „Eu sunt CALEA, ADEVĂRUL și VIAȚA.” Și noi știm că Duhul Sfânt a vorbit nouă prin gura sfinților Săi:
„Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei.” (ps 15, 3).
Toate acestea știindu-le vom proceda corect dacă vom asculta de învățătura Sfinților Părinți DIN VECHIME, care ne-au tâlcuit nouă Evanghelia, și ne vom scârbi  cu totul de învățătura mincinoasă și otrăvitoare a „sfinților” declarați de lumea oarbă duhovnicește. Au ajuns bieții creștini să declare sfânt pe orice înșelat, și aceasta pentru că sunt în cea mai adâncă neștiință. Nu știu bieții creștini că a afirma ei, ca oameni, că, cutare bătrân este sfânt, de fapt aceasta-i hulă împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici în veacul acesta nici în cel ce va să vie. Creștinii noștri n-au fost învățați să deosebească minciuna de adevăr, și aceasta pentru că „sfinții” acestui veac sunt mai neștiutori chiar și decât ei! E un adevăr crunt. „Dacă orb pe orb vor călăuzi, vor cădea amândoi în groapă.” De aceea lumea, aleargă puhoi la acești „văzători cu duhul” pentru că învățătura lor stricată li se potrivește ca o mănușă la viața lor destrăbălată. Atâta timp cât nu mustri păcatul și nu îndemni la pocăință poporul, ai șanse foarte mari să ajungi un „mare sfânt” !!!

„Pe cine i-a recunoscut lumea drept sfinți? Pe cine a fericit și a preaînălțat cu laudele sale? Pe proorocii mincinoși, pe învățătorii mincinoși, pe fățarnici. Cum s-a purtat ea cu adevărații sfinți ai lui Dumnezeu? I-a lepădat, i-a acoperit cu ocări, cu clevetiri, i-a prigonit ca pe niște vrăjmași ai societății omenești, i-au supus celor mai grele prigoane și i-a necăjit cât se poate de crunt.” 
PREDICI   p 304 ~ sfântul Ignatie Briancianinov. 

„Poporul meu! Cei ce vă fericesc, vă amăgesc pe voi, și cărarea picioarelor voastre o smintesc.” (Isaia. 3;12). 
„De veți vrea și Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca, iar de nu veți vrea și nu Mă veți asculta sabia vă va mânca pe voi.” (sf pr Isaia). 
„Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu.”  (Fapte, 4,19). 
„Cu preț ați fost cumpărați. NU VĂ FACEȚI ROBI OAMENILOR.” (1Cor7,23). Amin. 

~ ieromonahul Dorothei.

Acest articol a fost publicat în Inselari contemporane. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la DE CE NE PLAC FALȘII SFINȚI CONTEMPORANI? 

  1. Dori Cornea zice:

    Bune erau niște exemple de acești falși „sfinți”. Cunosc cu duiumul. Aștept nominalizarea lor din partea celor care cunosc bine Adevărul! De ce nu-l spun? Doar teorie, suntem burduf……

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s